Mikä DigiConsumers?

DigiConsumers kokoaa yhteen eri tieteenaloja ja sidosryhmiä

Nuorten kuluttamiseen ja taloudelliseen käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu paljon eri tieteenaloilla, mutta tieto on hajanaista eikä kuluttamisen digitalisoitumisen vaikutuksia kuluttajaksi oppimiseen tunneta vielä kunnolla.

DigiConsumers -tutkimushanke kehittää uudenlaisia digitaalisia työkalua ja oppimisen muotoja nuorten taloudellisen lukutaidon ja taloudellisten taitojen parantamiseksi digitaalisissa kulutusympäristöissä.

Monitieteinen konsortio hyödyntää teorioita ja metodologiaa sosiologian, psykologian, kasvatustieteen, taloustieteen, ICT:n ja kognitiotieteen aloilta. Projektissa on myös paljon yhteistyötä ja vuorovaikutusta yhteiskunnallisten, kaupallisten ja poliittisten toimijoiden kanssa.

Tutkimus keskittyy kolmeen pää-kysymykseen

1. Miten digitalisaatio muuttaa nuorten kulutuskulttuureita ja taloudellista käyttäytymistä? Mitä etuja ja haasteita kulutuksen digitalisaatioon liittyy?

2. Millaisia välineitä opetusalalla ja poliittisen päätöksenteon tukena tarvitaan nuorten talouslukutaidon edistämiseksi?

3. Miten nuorille suunnattujen verkkopalveluiden ja digitaalisen markkinoinnin eettisiä käytäntöjä voidaan parantaa siten, että ne edistävät sosiaalisesti, eettisesti ja taloudellisesti kestävää kulutuskulttuuria?

STN CULT 2019-2025

DigiConsumers on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke, joka kuuluu Kulttuuri teknologisoituvassa yhteiskunnassa CULT (2019-2025) -ohjelmaan.

Teemassa tehtävässä tutkimuksessa pyritään tuottamaan ratkaisuja siihen, miten teknologisen kehityksen, institutionaalisen ja organisatorisen rakenteen sekä eri kulttuurien vuorovaikutusta voidaan tukea niin, että kaikki pysyvät mukana monikulttuuristuvassa ja teknologisoituvassa yhteiskunnassa.