Mikä DigiConsumers?
Monitieteellistä tutkimusta nuorten taloustaidoista

CoronaConsumers

DigiConsumers kokoaa yhteen eri tieteenaloja ja sidosryhmiä

Nuorten kuluttamiseen ja taloudelliseen käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu paljon eri tieteenaloilla, mutta tieto on hajanaista eikä kuluttamisen digitalisoitumisen vaikutuksia kuluttajaksi oppimiseen tunneta vielä kunnolla.

DigiConsumers -tutkimushanke kehittää uudenlaisia digitaalisia työkalua ja oppimisen muotoja nuorten taloudellisen lukutaidon ja taloudellisten taitojen parantamiseksi digitaalisissa kulutusympäristöissä.

Monitieteinen konsortio hyödyntää teorioita ja metodologiaa sosiologian, psykologian, kasvatustieteen, taloustieteen, tietojärjestelmätieteen ja kognitiotieteen aloilta. Projektissa on myös paljon yhteistyötä ja vuorovaikutusta yhteiskunnallisten, kaupallisten ja poliittisten toimijoiden kanssa.

Tutkimus keskittyy kolmeen pää-kysymykseen

1. Miten digitalisaatio muuttaa nuorten kulutuskulttuureita ja taloudellista käyttäytymistä? Mitä etuja ja haasteita kulutuksen digitalisaatioon liittyy?

2. Millaisia välineitä opetusalalla ja poliittisen päätöksenteon tukena tarvitaan nuorten talouslukutaidon edistämiseksi?

3. Miten nuorille suunnattujen verkkopalveluiden ja digitaalisen markkinoinnin eettisiä käytäntöjä voidaan parantaa siten, että ne edistävät sosiaalisesti, eettisesti ja taloudellisesti kestävää kulutuskulttuuria?

STN CULT 2019-2025

DigiConsumers on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke, joka kuuluu Kulttuuri teknologisoituvassa yhteiskunnassa CULT (2019-2025) -ohjelmaan.

Teemassa tehtävässä tutkimuksessa pyritään tuottamaan ratkaisuja siihen, miten teknologisen kehityksen, institutionaalisen ja organisatorisen rakenteen sekä eri kulttuurien vuorovaikutusta voidaan tukea niin, että kaikki pysyvät mukana monikulttuuristuvassa ja teknologisoituvassa yhteiskunnassa.

Osahankkeiden johtajat:

Terhi-Anna Wilska, professori (konsortion johtaja), Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto
Panu Kalmi, professori (konsortion varajohtaja), Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Vaasan yliopisto
Kirsti Lonka, professori, Kasvatustieteiden tiedekunta, Helsingin yliopisto
Arto Ahonen, yliopistotutkija, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto
Olli-Pekka Ruuskanen, tutkimusjohtaja, Pellervon taloustutkimus PTT
Eija Seppänen, viestintäkoordinaattori, Nuorten yrittäjyys ja talous NYT

Advisory Board

Joyce Serido, Associate Professor, University of Minnesota

Annamaria Lusardi, Professor, GW Business School

Lars-Erik Malmberg, Professor, University of Oxford

Lauri Frank, Senior Researcher, University of Jyväskylä (yliopistotutkija; JY)

Jenni Hellström, Head of Communications, Bank of Finland (viestintäpäällikkö, SP)

Jaana Kurjenoja, Chief Economist, Finnish Commerce Federation (pääekonomisti, Kaupan Liitto)

Anu Raijas, Senior Adviser, Bank of Finland/Project Manager, Finnish Competition and Consumer Authority (vanhempi neuvonantaja, SP/ projektipäällikkö KKV)

Juha Pantzar, Managing Director, Guarantee Foundation (toimitusjohtaja, Takuusäätiö)

Pirjo K. KuuselaCorporate Social Responsibility Manager, Nordea Bank (yhteiskuntavastuujohtaja)

DigiConsumers kumppanit

Tutkimushankkeen kumppaneita ovat:

 • 4Finance
 • Asiakastieto
 • AuroraX
 • Bankify
 • Danske Bank
 • Diakonissalaitos
 • Finanssiala
 • FINE – Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
 • Fintech Finland
 • Gambit
 • Handelsbanken
 • Kaupan liitto
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • Kuluttajaliitto
 • Marttaliitto
 • Mun talous -verkosto
 • Nordea
 • Nuorten Akatemia
 • Oma Säästöpankki
 • OP
 • Opetushallitus
 • Paulos
 • Pörssisäätiö
 • Sedu
 • Sitra
 • Takuusäätiö
 • Valakia Interactive
 • valtiovarainministeriö

Mikä CoronaConsumers?

CoronaConsumers-tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää koronaviruksen aiheuttamia haasteita liittyen nuorten aikuisten kulutukseen ja taloudelliseen asemaan erityisesti digitaalisten kulutusympäristöjen suhteen.

Näinä haastavina aikoina on välttämätöntä löytää hyödyllisiä keinoja, joilla voidaan lisätä nuorten aikuisten sosiaalista, taloudellista ja henkistä sietokykyä koronaviruksen aiheuttamia taloudellisia koettelemuksia vastaan. Aikaisemmat tutkimukset taloudellisista kriiseistä ovat osoittaneet, että nuoret aikuiset ovat muihin ikäryhmiin nähden huomattavasti haavoittuvammassa asemassa työttömyyden kasvun ja heikentyvän hyvinvoinnin suhteen. Projektin alustavat tutkimustulokset ovat osoittaneet, että nuoret aikuiset ovat muihin ikäryhmiin nähden suuremmassa riskissä koitua työttömäksi koronaviruksen seurauksena. Lisäksi nuoret aikuiset ovat osoittaneet suurempaa huolta omista taloudellisista tilanteistaan muihin ikäryhmiin verrattuna. Koronaviruksen aiheuttamien taloudellisten haasteiden seurauksena nuoret aikuiset, jotka ovat taloudellisesti heikossa asemassa tai tietoteknisessä osaamisessa haastettuja ovat kasvavassa määrin haavoittuvaisempia. Toisaalta nuoret aikuiset ovat myös osoittautuneet innovatiivisiksi ja käytännöllisiksi heidän sosiaalisen mediansa käytössä ja näin ollen heillä voi olla korostettuja kykyjä vahvistamaan omia sietokykyjään koronaviruskriisin aikana.

Tämän projektin pääasialliset kiinnostuksen kohteet tulevat olemaan nuorten aikuisten kulutustavat, taloudelliset toiminnat ja taloudellisten tilanteiden muutokset sekä koronakriisin aikana, että sen jälkeen. Tutkimuksemme tulee ottamaan vertailevan lähestymistavan toisten ikäryhmien kanssa, jonka lisäksi keräämme vertailtavaa tietoa Ruotsista, jossa koronavirukseen liittyvät toimenpiteet ovat olleet poikkeavia Suomen toimenpiteisiin verrattuna (yhteistyössä Göteborgin Yliopiston kanssa). Tämän lisäksi tavoitteenamme on tutkia, kuinka kulutuksen ja jokapäiväisen elämän digitalisointi vaikuttaa nuorten aikuisten sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen, jotta voisimme hahmottaa käytännöllisten digitaalisten ympäristöiden kehitysmahdollisuuksia ja samalla havaita mitä mahdollisuuksia ja haasteita ilmenee nykyajan digitalisoidussa kulutusyhteiskunnassa, kun käsitellään nuorten aikuisten sosiaalisia ja taloudellisia haasteita.

Tämän projektin pyrkimykset ja tuotokset tulevat lisäämään tietoisuutta liittyen koronaviruskriisin aiheuttamiin nuorten aikuisten taloudellisiin haasteisiin, kulutustapamuutoksiin ja käyttäytymismuutoksiin digitaalisissa ympäristöissä.