Politiikkasuositus: Talousosaaminen ja digitaidot pitää saada vahvemmin esiin koulujen opetussuunnitelmiin

PISA-TUTKIMUKSEN talousosaamisen vertailussa suomalaisten nuorten osaamisen vaihtelu oli 20 osallistujamaan joukossa kaikkein suurinta. Samasta koulusta löytyvät talousosaamiseltaan heikoimmat kuin myös huipputaitajat.

Havainto on merkittävä, sillä rahahuolet heikentävät nuorten aikuisten hyvinvointia vuosiksi, kun taas hyvät taloustaidot suojaavat mielenterveyttä. Opettajat ja nuoret itse suhtautuvat koulun antamiin talousosaamisen valmiuksiin varsin kriittisesti.

Vain 29 % opettajista ja 21 % nuorista on sitä mieltä, että koulu tarjoaa nuorille riittävät talousosaamisen valmiudet.

Toimenpidesuositukset:

1. Koska asenteet rahaan syntyvät varhain, rahan, kuluttamisen ja talouden opetus tulee aikaistaa perusopetuksen opetussuunnitelmassa alkamaan alkuopetuksessa ja jatkumaan läpi koulupolun aikuisuuteen asti.

2. Talousopetuksessa on syytä kiinnittää erityistä huomiota koulutuksen nivelvaiheisiin eli peruskoulun alkuun, siirtymiseen toisen asteen opintoihin sekä siirtymiseen jatko-opintoihin.

3. Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen on yksi perusopetuksen opetussuunnitelmassa mainituista laaja-alaisista taidoista. Taloustaitojen opetuksessa tulisi käyttää hyödyksi monialaisia oppimiskokonaisuuksia (MOK/ilmiöoppiminen), jotka virittävät oppilaan ajattelua ja innostavat oppimiseen.

4. Jos taloustiedon opetusta kehitetään edelleen siitä periaatteesta, että se perustuu oppiaineiden väliseen yhteistyöhön ja ilmiölähteisyyteen enemmin kuin omaan erilliseen aineeseen, niin silloin tulee kiinnittää riittävästi huomiota siihen, että eri oppiaineiden välinen yhteistyö toteutuu käytännön opetustyössä.

5. Opettajia tulee rohkaista yhteistyöhön sekä koulujen sisällä että koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.

6. Talousosaamisen tieteellisellä tutkimuksella on vahvat perinteet maailmalla, ja Suomessa tämän alueen tutkimus on viriämässä (ks. Raijas ym. 2020). Talousosaamisen opetussuunnitelmien kehittämisen tulee pohjautua uuteen tutkittuun tietoon (Kalmi, Maliranta ja Alanko, 2019). Samoin alan oppimateriaalien, kuten oppikirjojen, laatiminen pitäisi tehdä yhteistyössä alan tutkijoiden kanssa.

7. OPS 2016 talousosaamisen opetussuunnitelmaperustainen kansallinen arviointi tulisi toteuttaa.

8. Talousopetus ei toteudu tällä hetkellä opettajankoulutuksessa kovin hyvin. Niin luokanopettajien kuin aineen opettajien, erityisesti yhteiskuntaoppia ja kotitaloutta opettavien, talousosaamiseen tulisi kiinnittä huomiota opettajankoulutuksessa.

Tutustu politiikkasuositukseen: https://digiconsumers.fi/assets/uploads/2020/11/Digiconsumers_politiikkasuositus_web_03112020.pdf