Sosiaalinen media ja sosiaalinen tausta teini-ikäisten nuorten kulutusasenteiden selittäjinä

Kirjoittajat: Wilska, T.-A., Rantala, E., & Tuominen, J.

Social media and socioeconomic background as an explanation of young people’s consumer attitudes

Julkaisu: Nuorisotutkimus, 38(4), 4-18.
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73848

Nuorten taloustaitojen parantaminen, Tärkein taloustaito

Tässä artikkelissa tarkastelemme sosiaalisen median vaikuttajien seuraamisen, kaveripaineen ja sosiodemografisten muuttujien yhteyttä nuorten kulutusasenteisiin. Tutkimus pohjautuu kuluttajaksi sosiaalistumisen teorioihin sosiaalisen taustan ja muuttuvan mediavaikuttamisen kontekstissa. Tutkimusaineistona käytetään 800:lle 15-19-vuotiaalle nuorelle tehtyä kyselytutkimusta. Aineisto on analysoitu rakenneyhtälömallinnuksella.

Tutkimustulosten mukaan sosiaalisen median vaikuttajien seuraamisella oli vahva yhteys materialistisiin kulutusasenteisiin, mutta ei säästäväisyyteen eikä vastuullisuuteen. Myös kaveripaine kulutuksessa oli yhteydessä materialismiin. Kuitenkin vähemmistö nuorista oli asenteiltaan selkeästi materialistisia. Yleisintä oli kokea itsensä säätäväiseksi ja harkitsevaksi kuluttajaksi.

Sukupuoli selitti kulutusasenteita siten, että pojat olivat tyttöjä materialistisempia ja tytöt taas poikia vastuullisempia. Sosioekonomisella taustalla ei ollut vahvaa yhteyttä nuorten kulutusasenteisiin. Somevaikuttajien yhteys seuraajiensa materialismiin lienee seurausta yritysten lisääntyneestä kaupallisesta yhteistyöstä sekä glamourpitoisten sisältöjen yleistymisestä.

Somevaikuttajien vaikutusvalta nuoriin ei kuitenkaan ole vain huono asia. On mahdollista – ja tulevaisuudessa ehkä tarpeellistakin – ohjata vaikuttajia viestimään myös yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista.

Asiasanat: kulutusasenteet, materialismi, nuoret, somevaikuttajat, sosiaalinen media,

Abstract:

This article focuses on the connections between following social media influencers, peer pressure, sociodemographic variables, and young people’s consumer attitudes. The study is based on theories of consumer socialization in the context of changing media influencing, and different social backgrounds. The data used in the study were derived from a survey on 800 young people aged 15 to 19 years, and were analyzed using structural equation modelling.

The research results showed that following social media influencers was strongly associated with materialistic consumer attitudes, but not with thrifty of sustainable consumer attitudes. Peer pressure was also associated with materialism. However, a minority of young people had clearly materialistic attitudes. Most respondents perceived themselves as thrifty and careful consumers.

With regard to gender, boys were more materialistic and girls were more responsible as consumers. Socioeconomic background had no significant effects on young people’s consumer attitudes.

Keywords: consumer attitudes, materialism, young people, social media influencers, social media

Terhi-Anna Wilska

Ph.D., KTL, Professori, Konsortion johtaja

Vetäjä työpaketissa ”Nuorten kulutuskäyttäytyminen digitaalisissa ympäristöissä"

Kulutustutkimus, digitalisaatio, nuoret, hyvinvointi, kestävyys

terhi-anna.wilska@jyu.fi

+358 40 805 4201

Eero Rantala

YTM, Projektitutkija

Tutkijana työpaketissa ”Nuorten kulutuskäyttäytyminen digitaalisissa ympäristöissä”

Tilasto- ja kausaalimallinnus, käyttäytymistieteelliset kysymykset ja mallit

eero.j.rantala@student.jyu.fi

Nuorten materialismi Jesse Tuominen

Jesse Tuominen

YTM, Tohtorikoulutettava

Tutkijana työpaketissa "Nuorten kulutuskäyttäytyminen digitaalisissa ympäristöissä"

Kulutussosiologia ja sosiaalinen media

jesse.o.tuominen@jyu.fi

+358 44 537 3416