Nuorten aikuisten kokema epävarmuus taloudellisen tilanteen ja työuran suhteen koronapandemian aikana Suomessa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa

Kirjoittajat: Julia A. Nuckols, Gintautas Silinskas, Mette Ranta & Terhi-Anna Wilska

Income and Career Concerns Among Emerging Adults From Finland, Sweden, and the United Kingdom During COVID-19

Julkaisu: Sage Journals
https://doi.org/10.1177/21676968231153691

Abstrakti

Tässä tutkimuksessa tarkastelemme nuorten aikuisten tulo- ja urahuolien yleisyyttä kolmessa eri hyvinvointivaltiossa, Suomessa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa, COVID-19:n aikana.

Tutkimuksessa pohditaan myös sitä, miten tekijät, kuten oma taloudellinen tilanne, yleinen epäluottamus, yksinäisyys ja sosiodemografiset muuttujat, liittyvät nuorten aikuisten tulo- ja urahuoliin.

Tulokset osoittivat, että Suomessa ja Ruotsissa nuorten huoli pandemian vaikutuksesta omaan tulo- ja urakehitykseensä oli pienempi kuin Iso-Britanniassa.

Abstract

In this study, we examine the prevalence of income and career concerns among emerging adults in three different welfare states during COVID-19: Finland, Sweden, and the United Kingdom.

This study also delves into how factors such as one’s self-perceived financial situation, generalized mistrust, loneliness and socio-demographics are related to emerging adults’ income and career concerns.

Results showed that individuals from the United Kingdom were more likely to experience increased income and career concerns than those in Finland and Sweden.

***

Vertailututkimus nuorten aikuiten huolista: Korona-ajan yksinäisyys lisäsi nuorten huolta tulokehityksestään

08.02.2023

Tuoreessa tutkimuksessa selvisi, että Suomessa ja Ruotsissa nuorten huoli pandemian vaikutuksesta omaan tulo- ja urakehitykseensä oli pienempi kuin Iso-Britanniassa. Yksinäisyyden kokeminen oli merkittävin talous- ja urahuolia ennustava tekijä kaikissa kolmessa maassa.

Jyväskylän yliopiston sosiologian ja psykologian laitosten sekä Helsingin yliopiston kasvatustieteiden osaston yhteisessä tutkimuksessa tarkasteltiin nuorten aikuisten kokemaa epävarmuutta taloudellisen tilanteensa ja työuransa suhteen sekä siihen vaikuttavia tekijöitä koronapandemian aikana Suomessa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa.

Tutkimus perustuu kyselyaineistoon, joka kerättiin keväällä 2021 (N=3000) Suomesta, Ruotsista ja Iso-Britanniasta. Aineisto koostuu 18–75 vuotiaista vastaajista, joista tutkimukseen valittiin 18–29-vuotiaat (n=976). Tutkimus on osa DigiConsumers-hanketta, joka on saanut rahoitusta Strategisen tutkimuksen neuvostolta ja Suomen Akatemian COVID-19 -lisärahoituksesta.

Huoli oli suurempaa Iso-Britanniassa kuin Suomessa ja Ruotsissa

Tulosten mukaan nuoret aikuiset kokivat huolta pandemian vaikutuksesta eniten Iso-Britanniassa, jossa oli myös vertailumaista tiukimmat liikkumisrajoitukset (mm. kolme täyssulkua). Suomessa ja Ruotsissa kokemus oli verrattain samankaltaista, vaikka Suomessa rajoitettiin tavallista arkea huomattavasti enemmän kuin Ruotsissa.

– Iso-Britanniassa oli tiukemmat koronarajoitukset kuin Suomessa ja Ruotsissa, mutta on myös todennäköistä, että Pohjoismaita heikompi sosiaaliturva vaikutti koettuun huoleen, väitöskirjatutkija Julia Nuckols arvelee.

Tutkijat kysyivät myös, miten yleinen luottamus ihmisiin ja yksinäisyyden kokemus vaikuttivat nuorten huoleen omasta tulokehityksestään ja työurastaan. Maakohtaisista eroista huolimatta merkittävin tutkimustulos oli koetun yksinäisyyden vahva yhteys tulo- ja urahuoliin kaikissa kolmessa maassa.

– Muissakin tutkimuksissa on todettu, että pandemia-aikana koettu yksinäisyys on yhteydessä monenlaisiin nuorten ongelmiin pandemian jälkeenkin. Se saa kysymään, ovatko nuorten sosiaalisen eristämisen negatiiviset vaikutukset lopulta hyötyjä suuremmat, tutkimushankkeen johtaja, professori Terhi-Anna Wilska pohtii.

Iso-Britanniassa lapsuuskodin vauraudella yllättävä merkitys

Iso-Britanniassa myös lapsuudenkodin varakkuus lisäsi yllättäen huolta omasta taloudesta tulevaisuudessa. Tutkijat arvelevat, että vauraissa perheissä kasvaneilla nuorilla voi olla kovemmat menestymispaineet ja enemmän pelkoa taloudellisesta niukkuudesta. Suomen ja Ruotsin kattavampi sosiaaliturva ja tasaisempi tulonjako todennäköisesti pienentää lapsuudenperheen varallisuuden merkitystä.

Koska yhteiskunnalliset kriisit iskevät yleensä pahiten juuri itsenäistyviin nuoriin, tarvitaan jatkotutkimuksia, jotta pandemian ja muiden kriisien aiheuttamia pitkäkestoisia ongelmia saadaan tunnistettua ja ennaltaehkäistyä.

Tutkimusjulkaisu:

Nuckols, J. A., Silinskas, G., Ranta, M., & Wilska, T.-A. (2023). Income and Career Concerns Among Emerging Adults From Finland, Sweden, and the United Kingdom During COVID-19. Emerging Adulthood, 0(0). https://doi.org/10.1177/21676968231153691

Julia Nuckols

YTM, Projektitutkija

Projektitutkija työpaketissa ’Koronan vaikutus nuorten aikuisten talouteen ja hyvinvointiin digitalisoituvassa yhteiskunnassa’”.

Kulutussosiologia, nuoret, sosiaalinen media

julia.a.nuckols@jyu.fi

+358505242991

Gintas Silinskas

Ph.D., Associate Professor, Postdoctoral Researcher

Researcher in Work Package "Young people as consumers in digital environments"

Financial literacy, digitalization, consumer behavior

gintautas.silinskas@jyu.fi

+358449757578

Mette Ranta

FT, kasvatuspsykologian dos.

Yliopistotutkija työpaketissa "Digitaalisten taitojen oppiminen"

Elämänkulun siirtymä aikuisuuteen, taloudellinen kyvykkyys, taloudellinen hyvinvointi, positiivinen ja kehityspsykologia, taloudellinen stressi, sosiaaliset suhteet, kvantitatiiviset menetelmät, seurantatutkimus

mette.ranta@gov.fi

+358 41 510 3335

Terhi-Anna Wilska

Ph.D., KTL, Professori, Konsortion johtaja

Vetäjä työpaketissa ”Nuorten kulutuskäyttäytyminen digitaalisissa ympäristöissä"

Kulutustutkimus, digitalisaatio, nuoret, hyvinvointi, kestävyys

terhi-anna.wilska@jyu.fi

+358 40 805 4201