Yrittäjyys laiminlyötynä sudenkuoppana tulevaisuuden opettajien valmiudessa opettaa 2000-luvun taitoja ja talousosaamista: odotukset, arvot ja osaaminen

Kirjoittajat: Mette Ranta, Milla Kruskopf, Marilla Kortesalmi, Panu Kalmi & Kirsti Lonka

Entrepreneurship as a Neglected Pitfall in Future Finnish Teachers’ Readiness to Teach 21st Century Competencies and Financial Literacy: Expectancies, Values, and Capability

Julkaisija:  Education Sciences Volume 12 Issue 7, s. 463.

https://www.mdpi.com/2227-7102/12/7/463

Abstrakti

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella yrittäjyyttä tulevien opettajien valmiuksissa opettaa 2000-luvun laaja-alaista osaamista. Opettajien itseluottamus yrittäjyys- ja taloustaitojen opettamisessa on elintärkeää, jotta oppilaat voivat pärjätä ja menestyä nopeasti muuttuvassa  yhteiskunnassa.

Tutkimuksessa hyödynnettiin kyselyaineistoa tulevien opettajien odotusarvoista opettaa kansallisen opetussuunnitelman seitsemää laaja-alaisen osaamisen osa-aluetta sekä heidän talousosaamistaan.

Opettajaopiskelijat osoittivat suurta kiinnostusta kaikkia laaja-alaisen osaamisen osa-alueiden opettamista kohtaan, mutta ilmoittivat heikointa itseluottamusta ja korkeinta  vaivannäön tasoa ICT-, työelämä- ja yrittäjyystaitojen opetuksessa.

Itseluottamusta opettaa yrittäjyystaitoja tarkasteltiin subjektiivisilla arvioilla talousosaamisesta  ja  itseluottamuksella opettaa kuluttajataitoja.  STEM-aineiden opettajilla ja miesopettajilla oli parempi objektiivinen taloudellinen tietämys. Artikkelissa pohdimme havaitun talousosaamisen, puutteellisen itseluottamuksen sekä korkean vaivannäön kokemusta näiden taitojen opettamisessa.

Painotamme tukea tulevien opettajien valmiuksille opettaa työelämätaitoja, yrittäjyyttä ja talousosaamista ilmiöpohjaisen oppiaineyhteistyön, muodollisen opettajankoulutuksen ja digitaalisten sovellusten avulla.

Avainsanat: opettajankoulutus; yrittäjyystaidot; talousopetus; itseluottamus; 2000-luvun taidot; Suomi

Abstract

The aim of this study was to examine entrepreneurship in the context of future Finnish teachers’ readiness to teach 21st century (broad-based) competencies. Teachers’ self-efficacy in teaching entrepreneurial skills and financial matters is vital for their pupils to actively participate and flourish in future society. The study utilized survey data of future teachers’ expectancy-values in teaching seven broad-based competencies of the current national curriculum and their financial literacy.

Future teachers expressed high interest in all competencies but reported the least self-efficacy and highest cost in teaching ICT as well as working life and entrepreneurship competencies.

Teaching self-efficacy (TSE) in entrepreneurial competencies was predicted by subjective evaluations of financial capability and TSE in consumer skills. Teaching STEM subjects as well as male gender were related to better objective financial knowledge. We discuss the implications of observed financial capability, lack in self-efficacy, and high experienced cost of teaching these competencies.

Support for future teachers’ readiness to teach working life skills, entrepreneurship, and financial literacy through phenomenon-based school subject collaboration, formal teacher training, and digital applications are emphasized.

Keywords: teacher training; entrepreneurial skills; financial education; self-efficacy; 21st century competencies; Finland

 

 

 

Mette Ranta

FT, kasvatuspsykologian dos.

Yliopistotutkija työpaketissa "Digitaalisten taitojen oppiminen"

Elämänkulun siirtymä aikuisuuteen, taloudellinen kyvykkyys, taloudellinen hyvinvointi, positiivinen ja kehityspsykologia, taloudellinen stressi, sosiaaliset suhteet, kvantitatiiviset menetelmät, seurantatutkimus

mette.ranta@gov.fi

+358 41 510 3335

Milla Kruskopf

Tutkijana työpaketissa "Digitaalisten taitojen oppiminen"

Kasvatuspsykologia, kognitiotiede, algoritminen ajattelu, digitaalinen oppiminen ja koulutus, opettajankoulutus, innovatiiviset oppimisratkaisut

milla.kruskopf@helsinki.fi

Talouden hallinnan tärkein taito

Panu Kalmi

Ph.D., Professori

Vetäjä työpaketissa "Pelilliset lähestymistavat ja talousopetuksen digitaaliset työkalut"

Vaasan yliopisto, Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö,

Taloustiede, talouslukutaito

panu.kalmi@uwasa.fi

+358 29 449 8528

Kirsti Lonka

PsT, Professori

Vetäjä työpaketissa "Digitaalisten taitojen oppiminen"

Kasvatuspsykologia, digitaalinen oppiminen ja koulutus, oppimisen ja motivaation psykologia (aikuiset ja nuoret), opettajankoulutus, innovatiiviset oppimisratkaisut

kirsti.lonka@helsinki.fi

+358 50 318 2181

Muita tutkimuksia