Pelit talousosaamisen kehittämisessä : Taloussankari -pelin vaikuttavuustutkimus

Nuorten taloustaitojen parantaminen, Tärkein taloustaito

VAASAN YLIOPISTO
Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Pelit talousosaamisen kehittämisessä : Taloussankari -pelin vaikuttavuustutkimus

Tekijä: Leevi Ahonen

Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri
Oppiaine: Taloustieteen maisteriohjelma
Työn ohjaaja: Panu Kalmi
Valmistumisvuosi: 2023
Sivumäärä: 82

TIIVISTELMÄ:

Vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin seurauksena huoli kuluttajien oman talouden hallinnasta nousi pinnalle, kun huomattiin sen puutteella olevan laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Oman talouden hallintaan liittyviä taitoja kutsutaan kuvaavammin talousosaamiseksi, mille ei ole vielä muodostunut yleismaailmallista määritelmää. Usein kuitenkin talousosaamisen määritelmissä keskiössä on taloudellinen tieto, jonka perusteella kuluttaja tekee taloudellisia päätöksiä, joita tarkastellaan taloudellisena käyttäytymisenä. Talousosaamiseen vaikuttavaksi taustatekijäksi luetaan mukaan myös asenteet talousosaamista kohtaan.

Talousosaamisella on havaittu olevan kausaalisia vaikutuksia kuluttajien hyvinvointiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin, kuten varallisuuseroihin, minkä takia talousosaamisen edistäminen on saanut poliittista huomiota. Yksi talousosaamisen edistämisen työkalu on talousopetus, jonka on havaittu olevan tehokkainta oppilaitoksissa. Talousopetusta voidaan toteuttaa monilla eri tavoilla, joista pelit ovat yksi käytettävistä vaihtoehdoista.

Tässä pro gradu -tutkielmassa on Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin toimeksiannosta toteutettu vaikuttavuustutkimus Taloussankari-pelin vaikutuksista yhdeksäsluokkalaisiin oppilaisiin. Tutkimuksessa vertailuryhmänä tavallisessa opetuksessa oleville on Taloussanakaria pelanneet oppilaat. Tutkimuksessa mitattiin pelin pelaamisen vaikutusta taloudellisen tiedon kertymiseen, itsearvioituun taloudelliseen käyttäytymiseen ja taloudellisiin asenteisiin, sekä koulun suoriutumista talousosaamiseen liittyvien teemojen osalta. Tuloksena havaittiin taloudellisen tiedon olevan merkittävästi parempi peliä pelanneilla ja oppimisen olleen voimakkainta etenkin pojilla. Taloudelliseen käyttäytymiseen ja taloudellisiin asenteisiin pelin pelaamisella ei havaittu olevan vaikutusta.

Tutkimuksen tulokset vahvistavat jo aikaisemmin tutkimuskirjallisuuden havaintoja taloudellisen tiedon opettamisesta ja tukevat pelipohjaisen oppimisen toteuttamista käytännön opetuksessa. Taloudellisen tiedon kertyminen oli odotettua voimakkaampaa, verrattuna aihepiirin muihin tutkimuksiin. Vastaajien pienen lukumäärän vuoksi otoskoko jäi pieneksi, minkä takia muita mahdollisia vaikutuksia ei tässä tutkimuksessa havaittu.

AVAINSANAT: Talousosaamien, Taloudellinen lukutaito, Siirtovaikutus, Pelit, Pelipohjainen oppiminen, Oppiminen, Opetus

Muita tutkimuksia

09.10.2023

Suomalaisten talousosaaminen tarkastelussa

Tutkimus osoitti, että suomalaisen aikuisväestön talousosaaminen on keskimäärin tarkasteltuna kohtuullisella tasolla. Yksityiskohtaisempi tarkastelu talousosaaminen eri osa-alueilla ja väestöryhmittäin paljastaa kuitenkin ongelmakohtia. Tutkimuksesta saadut tulokset antavat...