Talouslukutaito digitaaliaikana – tutkimusagenda

Kirjoittajat: Tiina Koskelainen, Panu Kalmi, Eusebio Scornavacca & Tero Vartiainen

Financial literacy in the digital age – A research agenda

Julkaisu: The Journal of Consumer Affairs, Volume 57, Issue 1, Spring 2023, Pages 507-528
First published: 29 January 2023
https://doi.org/10.1111/joca.12510

Abstrakti

Digitaaliset innovaatiot muuttavat finanssialaa ja siihen liittyviä palveluita ja aiheuttavat siten muutoksia myös kuluttajakäyttäytymiseen ja henkilökohtaiseen taloudenhallintaan. Digitaalisten teknologioiden nopea kehittyminen tarjoaa yksilöille nopean ja helpon pääsyn erilaisiin digitaalisiin palveluihin tuoden sekä mahdollisuuksia että haasteita henkilökohtaiseen taloudenhallintaan. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten digitalisaatio vaikuttaa yksilöiden talouslukutaitoon ja taloudenhallintaan.

Tutkimuksen tuloksena tunnistimme kolme pääteemaa taloudenhallintaan liittyvien palvelujen ja digitalisaation risteyskohdassa: finanssiteknologiat, yksilöiden talouskäyttäytyminen digitaalisissa ympäristöissä ja yksilöiden käyttäytymiseen vaikuttavat toimenpiteet.

Tutkimuksen päätuloksena esitämme viitekehyksen, joka yhdistää tutkimuksessa tunnistetut teemat yksilöiden talouslukutaitoon ja taloudelliseen toimintakykyyn digitaalisissa ympäristöissä. Tutkimuksen tulosten perusteella ehdotamme ohjeita digitaalisen talouslukutaidon mittaamiseen, päivityksiä talouslukutaidon opetussuunnitelmaan sekä digitaalisten oppimistyökalujen kehittämistä. Lisäksi korostamme julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä oikeudenmukaisemman ja osallistavamman talousmaiseman luomiseksi.

Avainsanat: talouslukutaito, henkilökohtainen taloudenhallinta, digitaaliset taloudenhallintapalvelut, taloudellinen toimintakyky, digitaalinen talouslukutaito

Abstract

Digital innovations are transforming financial services and resulting changes in consumer behavior and personal money management. Diffusion of pervasive digital technologies offers individuals quick and easy access to various digital services bringing opportunities and challenges into their personal money management. The study aimed to explore how digitalization affects individuals’ financial literacy and financial capability.

As a result, we identified three main themes in the intersection of finance and digitalization: Fintech, Financial behavior in digital environments, and Behavioral interventions.

We propose directions for measuring digital financial literacy, updates to the financial literacy curriculum, and developments of digital learning tools. Further, we highlight collaboration between the public and private sectors to create a fairer and more inclusive economic landscape. Our study contributes to existing research by proposing a framework for digital financial literacy and financial capability and a research agenda for future studies.

Keywords: financial literacy, personal money management, digital financial services, financial capability, digital financial literacy

 

Talouden hallinnan tärkein taito

Panu Kalmi

Ph.D., Professori

Vetäjä työpaketissa "Pelilliset lähestymistavat ja talousopetuksen digitaaliset työkalut"

Vaasan yliopisto, Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö,

Taloustiede, talouslukutaito

panu.kalmi@uwasa.fi

+358 29 449 8528

Tero Vartiainen

FT, Professori

Tutkijana työpaketissa "Pelilliset lähestymistavat ja talousopetuksen digitaaliset työkalut"

Tietojärjestelmätiede, suunnittelutiede, tietojärjestelmät

tero.vartiainen@uwasa.fi

+358 29 449 8588

Muita tutkimuksia

09.10.2023

Suomalaisten talousosaaminen tarkastelussa

Tutkimus osoitti, että suomalaisen aikuisväestön talousosaaminen on keskimäärin tarkasteltuna kohtuullisella tasolla. Yksityiskohtaisempi tarkastelu talousosaaminen eri osa-alueilla ja väestöryhmittäin paljastaa kuitenkin ongelmakohtia. Tutkimuksesta saadut tulokset antavat...